Tướng Quân Huyền Du

    ⛩️⛩️Tướng Quân Huyền Du là vị tướng tài ba thời nhà Trần, ông đóng góp nhiều chiến công hiển hách trong công cuộc chống giặc Nguyên xâm lược nước ta.
Tại di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông tướng quân Huyền Du được phối thờ tại hậu cung Đền Thượng cùng với các tướng lĩnh và đông đủ gia thất nhà Trần.
Huyền Du là một trong 18 tướng dưới trướng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sách Trần triều điển tích thống biên sơ tập ghi chép nói lên sự liêm khiết, tài ba, có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 và thứ 3 của ông. Đặc biệt ông Huyền Du là người dũng cảm vô song đánh đâu thắng đấy. Quân Nguyên trông thấy ông là tan vỡ bỏ chạy. Vì thế sách Đông A hiển thánh khoa nghi chép:
Huy qua trong cõi Bắc Hà
Ông Huyền Du đó ai là dám đương
Còn những đống can trường tưởng tưởng
Lúc chiến công trận thượng ra uy
Trong tay chém tướng nhổ cờ
……
Bằng những dòng chữ Nôm ấy đủ thấy chiến công lừng lẫy của Huyền Du và các tướng lĩnh.